Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

Фізико-математичний факультет НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Наукові публікації

Конструювання раціональних кривих третього порядку з двома заданими точками перегину

E-mail Print PDF

Конструювання раціональних кривих третього порядку з двома заданими точками перегину / Г.М. Коваль // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійський державний агротехнічний університет – Вип. 4, т.47.– Мелітополь: ТДАТУ, 2010. – С.73–79.

Анотація - запропоновано спосіб конструювання плоскої раціональної кривої третього порядку, який дозволяє побудувати просту дугу кривої за трьома точками та дотичними в них. При цьому проміжна точка дуги і одна з її кінцевих точок є точки перегину.

Розроблений спосіб конструювання дозволяє виконати цілеспрямовану локальну модифікацію сегментів плоских обводів першого порядку гладкості.

КОНСТРУИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ КРИВЫХ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА С ДВУМЯ ЗАДАННЫМИ ТОЧКАМИ ПЕРЕГИБА

Г.М.Коваль

Аннотация - предложен способ конструирования плоской рациональной кривой третьего порядка, который позволяет построить простую дугу кривой по трем точкам и касательным в них. При этом промежуточная точка дуги и одна из ее конечных точек являются точками перегиба.

Разработанный способ конструирования позволяет выполнить целенаправленную локальную модификацию cегментов плоских обводов первого порядка гладкости.

CONSTRUCTING  OF  THE  RATIONAL  CURVES  OF  THE  THIRD  ORDER  WITH  TWO  GIVEN  POINTS  OF  INFLECTION

G. Кoval

Summary

The mode of constructing of the flat rational curve of the third order is offered which allows to construct a simple arc of the curve on three points and tangents in them. Thus a via point of an arc and one of her finite points are points of inflection.

The designed mode of constructing of the flat rational curves of the third order allows to execute targeted local modification of segments of flat contours of the first order of a smoothness.

Стаття повністю

 

Last Updated on Saturday, 22 September 2012 20:11
 

Модифікація форми кривої третього порядку переміщенням особливої точки кривої

E-mail Print PDF

Модифікація форми кривої третього порядку переміщенням особливої точки кривої / Г.М. Коваль // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – К.: КНУБА, 2009.– Вип. 81. – С.138–142.

Стаття присвячена аналізу залежності форми плоскої раціональної кривої третього порядку від положення її особливої точки. Запропоновано спосіб локальної модифікації плоского обводу першого порядку гладкості, який дозволяє цілеспрямовано керувати формою простої дуги кривої, не змінюючи положення кінцевих точок та дотичних в них.

Modification of the form of a curve third The order by transition a singular point of a curve.

G. Koval

The paper is devoted to the analysis of association of the form of a flat rational curve of the third order from a position her singular point. The mode of local modification of flat contour of the first order of a smoothness is offered which allows is directed to operate the form of a simple arc of contour, not changing a position of finishing points and tangents in them.

Стаття повністю

 

 


 


Last Updated on Saturday, 22 September 2012 20:14
 

Графоаналітичне конструювання простої дуги раціональної кривої 4-го порядку в чотирьохвимірному просторі

E-mail Print PDF

Сарнацька К.В., к.т.н., Йож В.В., студент ЕАФ

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

В роботі показаний спосіб зображення простої дуги раціональної кривої 4-го порядку в чотирьохвимірному просторі і показаний спосіб конструювання кривої за точками з використанням дотичних прямих в крайніх точках простої дуги.

Література

1. Надолинный в.а. аналитические методы конструирования поверхности. Киев, кпи, 1981.
2. Сарнацкая е.в. графоаналитическое конструирование рациональных многообразий применительно к решению многопараметрических задач технологии: диссертация на соискание ученой степени канд. Техн. Наук. – к., 1986.

Читати статтю повністю

 

Last Updated on Wednesday, 11 April 2012 07:15
 

Вимоги до оформлення тез конференції

E-mail Print PDF

Наукові тези обов'язково повинні мати наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей тез; виклад основного матеріалу дослідження; висновки з даного дослідження.

Тези можна подавати українською, російською англійською мовою. Тези повинні бути набрані у текстовому редакторі не нижче MS WORD 2000 формату А4 (297x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг тез – 2-3 сторінки.

Last Updated on Sunday, 11 March 2012 19:53 Read more...
 

Основні вимоги до наукових публікацій

E-mail Print PDF

1. Витяг із  постанови президії ВАК України від 10.02.1999р. №1-02/3
“Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію”

2. Витяг  із  наказу  ВАК  України Бюлетень ВАК України №1, 2003
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”

3. Оформлення бібліографічного опису

Last Updated on Sunday, 04 March 2012 22:21
 


Page 4 of 6

EngКАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

КАФЕДРА НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ, ІНЖЕНЕРНОЇ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"